ÚRAD PRE REGULÁCIU SIEŤOVÝCH ODVETVÍ

Bajkalská 27, P. O. Box 12, 820 07 Bratislava 27

 

ROZHODNUTIE


Číslo: 0172/2024/T
Bratislava, 20.12.2023

Číslo spisu: 7394-2023-BA

 

Úrad pre reguláciu sieťových odvetví, ako orgán príslušný na konanie podľa § 9 ods. 1 písm. b) prvého bodu a 9 ods. 1 písm. c) prvého bodu v spojení s § 5 ods. 7 písm. c) Zákona č. 250/2012 Z.z. o regulácii v sieťových odvetviach vo veci rozhodnutia o návrhu ceny za výrobu, distribúciu a dodávku tepla

rozhodol

podľa § 14 ods. 11 zákona č. 250/2012 Z.z. o regulácii v sieťových odvetviach v spojení s § 2 písm. b) a § 3 písm. b) vyhlášky úradu pre reguláciu sieťových odvetví č. 222/2013 Z.z., ktorou sa ustanovuje cenová regulácia v tepelnej energetike tak, že pre regulovaný subjekt COM-therm spol. s r.o., Miletičova 55, 821 09 Bratislava, IČO : 36 525 782

schvaľuje

od 1. januára 2024 do 31. decembra 2024 tieto ceny:

  • variabilnú zložku maximálnej ceny tepla
    0,1330 € / kWh
  • fixnú zložku maximálnej ceny tepla s primeraným ziskom
    275,8352 € / kW

Uvedené ceny sú bez DPH.

 

Regulovaný subjekt COM – therm spol. s r.o., Miletičova 55, 821 09 Bratislava, IČO: 36 525 782 fakturuje odberateľovi:

  • variabilnú zložku maximálnej ceny tepla vynásobenú nameraným množstvom tepla na odbernom mieste
  • fixnú zložku maximálnej ceny tepla s primeraným ziskom vynásobenú regulačným príkonom na odbernom mieste