Kombinovaná výroba elektriny a tepla (KVET)

Čo je kogenerácia

Pojem kogenerácia označuje modernú technológiu kombinovanej výroby elektrickej energie a tepla. Na rozdiel od klasických elektrární, v ktorých je teplo vzniknuté pri výrobe elektrickej energie vypúšťané do okolia, využíva kogeneračná jednotka toto teplo na vykurovanie. Šetrí tak palivo i finančné prostriedky potrebné na jeho nákup.

Ako pracuje kogeneračná jednotka

Vo všetkých elektrárňach sa elektrická energia vyrába pomocou elektrického generátora, roztočeného turbínou. Okrem vodných elektrární poháňa turbínu para, ktorá sa väčšinou získava spaľovaním uhlia, alebo štiepením jadra uránu. Veľkú časť tepla však technológia nedokáže využiť a je bez úžitku vypúšťané do ovzdušia. Účinnosť výroby v tepelných elektrárňach sa pohybuje okolo 30 % , najmodernejšie paroplynové elektrárne majú účinnosť cca 50 %. K ďalším stratám vo výške asi 11% dochádza pri transformácii a diaľkovom prenose elektrickej energie.
V kogeneračnej jednotke vzniká elektrická energia rovnakým spôsobom ako v iných elektrárenských zariadeniach. K roztočeniu elektrického generátora tu ale prichádza pomocou piestového spaľovacieho motora. Motory v kogeneračných jednotkách sú štandardne konštruované na zemný plyn, môžu však spaľovať i kvapalné alebo plynné palivá. Teplo, ktoré sa v spaľovacom motore uvoľňuje, je prostredníctvom chladenia motora, oleja a spalín efektívne využívané. Vďaka tomu sa účinnosť kogeneračných jednotiek pohybuje v rozmedzí 80 – 90 %.

Kogenerácia

Výhody kombinovanej výroby tepla a elektriny

Úspora paliva
Využitie kombinovanej výroby tepla a elektrickej energie prináša asi 40 % úspor paliva. Vo finančnom vyjadrení to znamená, že za rovnaké množstvo energie zaplatí užívateľ len 60 % ceny.

Úspora nákladov na nákup energie

Z rovnakého množstva paliva získa užívateľ približne dvojnásobné množstvo energie. Časť môže predávať a tým opäť znižovať vlastné náklady.


Minimalizácia nákladov na rozvod energie

Teplo a elektrická energia vznikajú v mieste vlastnej spotreby, čím odpadajú náklady na rozvod energie i straty spôsobené diaľkovým rozvodom. Teplo vyrábané v kogeneračnej jednotke je využívané na vykurovanie budov, prípravu teplej úžitkovej vody, alebo na prípravu technologického tepla.


Ekologický spôsob výroby
Pretože pri použití kombinovanej výroby elektriny a tepla je spotreba paliva nižšia asi o 40 %, zaťažuje kogenerácia približne v rovnakom pomere menej životné prostredie.


Energia pre prípad núdze
Kogeneračné jednotky slúžia často tiež ako núdzové zdroje elektrickej energie v miestach nepretržitej spotreby.


Výroba chladu
Pomocou absorpčného výmenníka je vyrobené teplo možno využiť i na ochladzovanie pre technologické účely alebo klimatizáciu.
V tomto prípade ide o tzv. trigeneráciu – kombinovanú výrobu elektriny, tepla a chladu.

Kogenerácia