Súčasťou služieb spoločnosti COM-therm je

 • realizácia, montáž, prevádzka a revízie plynárenských zariadení
 • poradenská činnosť v oblasti využívania plynných palív

Uvedenú činnosť realizujú pracovníci našej spoločnosti, ktorá je držiteľom oprávnení

 • technickej inšpekcie Nitra
 • fy. Justing
 • SPP servis Bratislava
 • TüV skúšky zváračov
 • osvedčenie spôsobilosti v elektrotechnike

V oblasti servisu sa činnosť strediska zameriava okrem iného na servis a opravy regulačných staníc plynu v okresoch Komárno, Nové Zámky, Dunajská Streda (OSRAM NZ, KAPPA Štúrovo, KG Komárno, RIEKER KN, Nemocnica DS, a i.).

Naši odborníci vykonávajú montáž a servis plynových kotlov do 50 kW ako pre obyvateľov, tak aj pre iných odberateľov. Táto činnosť je vykonávaná pre produkty zmluvných dodávateľov PROTHERM, WIESSMANN, VAILLANT, BUDERUS, QUADRIGA a MORA.

Spoločnosť COM-therm disponuje odborníkmi, ktorí vykonávajú od 1. 1. 2008 kontroly spotrebičov nad 20 kW.

Plynofikácia

Od počiatku roka 2008 nadobudol účinnosť nový zákon o pravidelnej kontrole kotlov. Tým pribudla nová povinnosť majiteľom rodinných domov, bytov a iných nevýrobných budov, ktoré sú vykurované kotlami s výkonom vyšším ako 20 kW. Zo zákona ich budú musieť nechať pravidelne kontrolovať autorizovanými osobami. Zákon rovnako prikazuje pravidelne kontrolovať všetky klimatizačné zariadenia v nevýrobných budovách s väčším výkonom ako 12 kW vrátane.

Povinná pravidelná kontrola týka zariadení

 • všetkých, ktorých výkon je viac ako 20 kW
 • kotlov starších ako 15 rokov
 • všetkých klimatizačných zariadení nad 12 kW

Nevýrobná budova je

 • každá budova, ktorá sa používa na inú ako výrobnú činnosť

Kontrolu musí nechať vykonať

 • majitelia budov

Povinnosť sa nevzťahuje na výnimky

 • historické pamiatky
 • dočasné stavby do 2 rokov
 • priemyselné stavby, dielne a poľnobudovy
 • bytové budovy, ktoré sa využívajú menej ako 4 mesiace v roku
 • budovy, ktorých úžitková plocha je menšia ako 50 m2
 • budovy, v ktorých sa zabezpečuje pravidelná kontrola (napr. kotolne teplární dodávajúce teplo svojim odberateľom)

Pokuta pri nezabezpečení kontroly

 • občania (fyzické osoby) do 333,- €
 • podnikatelia a právnické osoby do 666,- €
 • pri nezabezpečení kontroly až do 1666,- €